REGULAMIN

>> OSTATNIO MODYFIKOWANY 15 lutego 2017 roku

I

Terminologia

Strona – witryna www.nomaddict.pl włącznie ze wszystkimi jej podstronami oraz zawartością, dostępna on-line i prowadzona przez Administratorów.

Administrator – Tomasz Basiński i Monika Lewicka, właściciele i pomysłodawcy witryny oraz strona Umowy o dzieło jako Wykonawca.

Umowa – umowa o dzieło bez przekazania praw autorskich podlegająca polskiemu prawu cywilnemu oraz ustanowiona pomiędzy Administratorem (Wykonawca dzieła) oraz Użytkownikiem Strony (Zamawiającym dzieło) zgodnie z Regulaminem.

Dzieło – 3 Szkice Podróży oraz Plany Podróży: Kompas, Mapa i Nawigacja.

Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony.

Regulamin –  zawartość niniejszego Regulaminu strony nomaddict.pl wraz z Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności – zasady warunkujące pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podczas korzystania ze Strony oraz integralna cześć Regulaminu.

Szkic Podróży – płatna zawartość Strony, opracowywana za zgodą Użytkownika i na podstawie jego odpowiedzi do Kwestionariusza. Stanowi spersonalizowaną wskazówkę wyboru celu podróży oraz jej profilu.

Plan Podróży – płatna zawartość Strony oraz przedmiot Umowy. Dzieło powstaje na podstawie doświadczenia i kreatywności Autora oraz preferencji Użytkownika. Stanowi kompleksowy, spersonalizowany i niepowtarzalny przewodnik, dostępny w trzech (3) rozszerzeniach: Kompas, Mapa i Nawigacja.

Kwestionariusz – quiz podróżniczy składający się z czternastu (14) pytań, którego celem jest rozpoznanie potrzeb, preferencji i charakterystyki Użytkownika zainteresowanego Szkicem lub/i Planem Podróży.

Autor – członek zespołu ekspertów nomaddict, który tworzy zawartość Strony, Szkice oraz Plany Podróży na podstawie swojej wiedzy, rozeznania i kreatywności oraz zgodnie z Wartościami.

Wartości – zasady, zgodnie, z którymi działają Administratorzy, Autorzy oraz Strona. Są to: doświadczenie, uczciwość, niepowtarzalność, autentyczność oraz gotowość do pomocy.

Uczestnik podróży – wszystkie osoby wymienione przez Użytkownika w Kwestionariuszu, dla których powstaje Szkic lub Plan Podróży.

II

Postanowienia początkowe

 1. Każdy Użytkownik Strony zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem. Kontynuowanie użytkowania Strony przez Użytkownika traktowane jest jako akceptacja Regulaminu.
 2. Strona działa pod adresem https://nomaddict.pl i jest dostępna w wersji anglojęzycznej pod adresem https://nomaddict.org
 3. Strona ma na celu popularyzowanie i umożliwienie Użytkownikom niekonwencjonalnego, zrównoważonego, samodzielnego i spersonalizowanego podróżowania.
 4. Użytkownik zamawiający 3 Szkice Podróży lub Plan Podróży staje się stroną Umowy jako Zamawiający i jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu udostępnionego mu na Stronie.
 5. Administratorzy rezerwują sobie prawo do przekazania wykonania dzieła innym Autorom.
 6. Administratorzy mają wszelkie prawa do Strony, w tym prawa własności intelektualnej, otrzymywania i administrowania danymi, aplikacji, loga, nazwy, domeny, zdjęć, grafik i innych. Użytkownik upoważniony jest do korzystania z nich na własny użytek, z wyłączeniem jakichkolwiek celów komercyjnych. Nadużywanie Strony przez Użytkownika może skończyć się sprawą sądową oraz poważną karą finansowa.
 7. Nomaddict nie jest biurem podróży, ani innym operatorem turystycznym w rozumieniu prawa polskiego – nie jest prawnie upoważniony do dokonywania rezerwacji lotów, ani noclegów. Autorzy oferują Użytkownikowi rekomendacje oraz sugerowane sposoby na ich samodzielne dokonanie.
 8. Autorzy tworzą niesztampowe Plany Podróży, w które Użytkownicy wyruszają samodzielnie oraz dbają o ich bezproblemową realizację w stopniu zależnym od wybranego przez Użytkownika Planu Podróży.
 9. Strona dostępna jest wyłącznie on-line. Powstała przy użyciu systemu operacyjnego macOS Sierra 10.12.2 oraz w oparciu o przeglądarkę internetowa Google Chrome. W celu niezakłóconego użytkowania wskazanym jest posiadanie dobrego łącza internetowego, wyszukiwarki obsługującej funkcje Strony, zaktualizowany system operacyjny oraz aktualny program antywirusowy. Użytkownik może mieć problemy z użytkowaniem Strony jeśli nie zaakceptował tzw. cookies – ciasteczek.
 10. Wszelkie akcje, które nie zostały w Regulaminie ujęte jako dozwolone powinny być traktowane jako nielegalne. Ich praktykowanie może być podstawa do wszczęcia procesu we właściwym sądzie.

III

Użytkowanie

 1. Użytkowanie Strony w jakikolwiek sposób utożsamiane jest z akceptacja Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z jego treścią, proszony jest o opuszczenie Strony.
 2. Administrator tworzy zawartość Strony, reguluje do niej dostęp oraz ustala sposób płatności.
 3. Administrator ma prawo odmowy dostępu do Strony Użytkownikom niestosującym się do Regulaminu.
 4. Użytkownik może bezpłatnie korzystać z Strony w celach niezarobkowych.
 5. Przez użytkowanie płatnej zawartości Strony rozumie się zamawianie i używanie 3 Szkiców Podróży oraz Planów Podróży.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania Strony w sposób, który nie narusza praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich jej Administratorów oraz Autorów, niekomercyjny oraz niezgodny z Regulaminem.
  6.1 Użytkownik nie jest upoważniony do edytowania, publikowania, dystrybucji, popularyzacji, plagiatu, udostępniania, wprowadzania na rynek, kopiowania oraz użytkowania płatnej oraz niepłatnej zawartości Strony.
  6.2 Użytkownik nie ma prawa używać loga, nazwy, zdjęć oraz jakichkolwiek treści, będących niezbywalną własnością Administratorów. Każdorazowe użycie ich przez Użytkownika powinno być z nimi konsultowane.
 1. Dostęp do płatnej zawartości Strony został uregulowany w Regulaminie.
 2. Dostęp do płatnej zawartości Strony wymaga rejestracji i podania przez Użytkownika danych osobowych. Użytkownik zostanie poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie swoich danych osobowych za każdym razem, gdy będzie to potrzebne do kontynuowania użytkowania Strony.
 3. Ażeby otrzymać dostęp do płatnej zawartości, Użytkownik zobowiązany jest do uprzedniej płatności za 3 Szkice Podróży lub Plan Podróży. Może jej dokonać poprzez bramkę płatności PayPal, dostępną na Stronie. Bramka PayPal stanowi integralną cześć Strony. Płatność odbywa się na stronie PayPal.
 4. Wraz z dokonaniem płatności przez bramkę PayPal, Zamawiający oraz Wykonawca zawierają Umowę.

IV

Dane osobowe

 1. Zbieramy i przetwarzamy informacje osobowe w sposób zgodny z prawem oraz Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik będzie informowany o każdej sytuacji, w której zbierane są jego dane i poproszony o zaakceptowanie Regulaminu przed wysłaniem jakichkolwiek informacji osobowych. Kontynuowanie użytkowania Strony przez Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie.
 3. Nomaddict rezerwuje sobie prawo do używania danych osobowych Użytkowników na własne potrzeby, także w celach promocyjnych.
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe wysyłając do nomaddict wypełniony kwestionariusz, zapisując się do newslettera, zamawiając konkretny Plan Podróży, kontaktując się poprzez formularz kontaktowy oraz zadając podróżnicze pytanie.
 5. Bazy danych przechowywane są w miejscu, dostępnym tylko Administratorom i chronione systemami bezpieczeństwa takimi jak nowoczesny, aktualizowany system, program antywirusowy oraz wtyczki bezpieczeństwa.
 6. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz wycofania swoich danych osobowych. W przypadku, gdy Użytkownik nie chcę dłużej figurować w naszej bazie danych, może nas o tym poinformować poprzez formularz kontaktowy w każdym momencie. Jego dane zostaną z niej usunięte.
 7. Administratorzy zobowiązują się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z właściwym prawem.
 8. Bazy danych nomaddict zgłoszone zostały do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administratorzy są jedynymi upoważnionymi podmiotami do operowania danymi osobowymi Użytkowników.

V

Umowa

 1. Umowa zawierana pomiędzy Administratorami Strony (“Wykonawcą”), którzy są osobami fizycznymi oraz Użytkownikiem (“Zamawiający”) ma formę umowy o dzieło bez przekazania praw własności.
 2. Przedmiotem Umowy są 3 Szkice Podróży lub Plan Podróży (Kompas/Mapa/Nawigacja). Dostarczane są w formie elektronicznej.
 3. Datą rozpoczęcia Umowy jest data zarejestrowania płatności za 3 Szkice Podróży lub Plan Podróży, dokonanej przez Zamawiającego poprzez system płatności PayPal dostępny na Stronie.
 4. Datą zakończenia umowy jest:
  4.1 Data dostarczenia dzieła na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
  4.2 Data dyspozycji zwrotu płatności jako efekt odstąpienia od Umowy.
 5. Termin dostarczenia dzieła, jeżeli nie określono inaczej, to: siedem (7) dni w przypadku 3 Szkiców Podróży i dwadzieścia osiem (28) w przypadku Planu Podróży, pełnych dni od daty rozpoczęcia Umowy.
 6. Wykonawca ma prawo do jednorazowego przesunięcia terminu dostawy dzieła o maksymalnie siedem (7) pełnych dni bez podania przyczyny.
 7. Do powstania dzieła nieodzowne są: poprawnie wypełniony Kwestionariusz dostępny na Stronie, praca twórcza Autora/-ów oraz kooperacja pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
 8. Dzieło to autorski projekt spersonalizowanego planu samodzielnej podróży. Zawiera informacje, sugestie oraz rekomendacje, mające ułatwiać Użytkownikowi planowanie oraz realizację podróży.
 9. Dzieło nie jest wycieczką organizowaną przez biuro podróży, przewodnika ani produktem oferowanym przez operatora turystycznego.
 10. Aktualne ceny dostępne są na Stronie i Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ich zmian za wyjątkiem cen wymienionych w zawartych już Umowach.
 11. Administratorzy Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany części składowych 3 Szkiców Podróży oraz Planów Podróży: Kompas, Mapa, Nawigacja w każdym czasie, z wyłączeniem zawartych uprzednio Umów.
 12. Wykonawca ma prawo do:
  12.1 Otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę.
  12.2 Stałego kontaktu z Zamawiającym podczas trwania Umowy.
  12.3 Odstąpienia od Umowy w sytuacjach określonych w Regulaminie.
  12.4 Użytku dzieła jako części swojego portfolio oraz w celach marketingowych.
 13. Wykonawca ma obowiązek:
  13.1 Ukończyć dzieło, o ile nie występują powody upoważniające go do Odstąpienia od Umowy (VIII.5) i dostarczyć je w odpowiednim czasie:
  13.1.1 3 Szkice Podróży w ciągu siedmiu (7) pełnych dni od zarejestrowania płatności.
  13.1.2 Plan Podróży w ciągu dwudziestu ośmiu (28) pełnych dni od zarejestrowania płatności.
  13.2 Stałego kontaktu z Zamawiającym (odpowiedź przynajmniej raz [1] na dwa [2] dni).
 14. Zamawiający ma prawo do:
  14.1 Otrzymania zamówionego dzieła w odpowiednim czasie.
  14.2 Wystosowania Formularza Reklamacyjnego do siedmiu (7) dni od daty wysłania dzieła przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
  14.3 Odstąpienia od Umowy (patrz część VIII).
 15. Zamawiający ma obowiązek:
  15.1 Wypełnić Kwestionariusz.
  15.2 Dostarczyć Wykonawcy aktualny adres e-mail.
  15.3 Być w stałym kontakcie z Wykonawcą i odpowiadać na jego wiadomości nie później niż w dwa (2) dni od daty wysłania wiadomości.
  15.4 Zapłacić za wykonaną dla niego pracę.
 16. Wraz z momentem otrzymania dzieła, Zamawiający otrzymuje nieograniczoną czasowo, ani terytorialnie licencję na użytek własny dzieła. Wykonawca nie zbywa się praw autorskich. Pozostają one jego własnością.
 17. Licencja jest ograniczona do użytku własnego, nie wykraczającego poza normalne, niekomercyjne oraz niedochodowe użytkowanie.
 18. Użytek własny obejmuje:
  18.1 Używanie papierowego wydruku w liczbie sztuk odpowiadającej: 1 zgłoszony Uczestnik podróży – 1 papierowa kopia.
  18.2 Używanie Planu Podróży/ 3 Szkiców Podróży pobranych na nośnik danych zgłoszonego Uczestnika podróży.
 19. Jakikolwiek inny sposób używania dzieła t.j. udostępnianie nieupoważnionym osobom, edycja, publikowanie, rozpowszechnianie, wpuszczanie do obrotu na rynku części lub całości dzieła jest bezwzględnie zakazany oraz surowo karany. Traktuje się go jako wykroczenie przeciwko prawom autorskim Autorów, które będzie dochodzone we właściwym sądzie i podlega karze piętnastu (15) tysięcy Euro.
 20. Zamawiający zobowiązuje się używać dzieła w sposób zgodny z Regulaminem.
 21. Organ właściwy do rozstrzygania kwestii natury prawnej to Sąd Okręgowy w Warszawie.


VI
Płatność

 1. Płatność za 3 Szkice Podróży oraz Plan Podróży można dokonać za pomocą bramki płatności elektronicznych PayPal dostępnej na Stronie.
 2. Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full
 3. Ochrona kupujących w PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/paypal-safety-and-security
 4. Przelew powinien zawierać imię i nazwisko Zamawiającego, jego adres e-mail oraz szczegóły Zamówienia t.j.: kwota do zapłaty.
 5. Dokonanie płatności rozpoczyna Umowę pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.

VII
Reklamacje

 1. Zamawiający dzieło ma prawo do reklamacji w wypadku gdy Wykonawca dzieła nie stosuje się do Regulaminu lub gdy dzieło jest wadliwe.
 2. Użytkownik ma prawo wystosować reklamację w przypadku gdy dzieło nie zawiera zamówionych części oraz gdy jego Autorzy nie uwzględnili danych, których brak uniemożliwia wykorzystanie dzieła przez Zamawiającego (t.j. dysponowany czas, liczba uczestników wyjazdu, przebyte choroby, przeciwwskazania), pod warunkiem, że Użytkownik poinformował o nich w Kwestionariuszu lub podczas zamawiania dzieła i nie później niż trzy (3) dni od tego momentu.  
 3. Użytkownik ma prawo do reklamacji dzieła do siedmiu (7) pełnych dni od daty wysłania dzieła przez Wykonawcę na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
 4. Brak reklamacji dzieła we wskazanym czasie traktuje się jako brak jego defektów. Reklamacje wysłane po tym czasie nie zostaną rozpatrzone.
 5. Procedura reklamacji: pobranie Formularza Reklamacyjnego dostępnego na Stronie, wypełnienie go wraz ze wskazaniem odpowiadającego sprawie punktu z Regulaminu, podpisanie oraz wysłanie w ciągu siedmiu (7) pełnych dni na adres kontakt@nomaddict.pl.
 6. Formularz reklamacyjny, poprawnie wypełniony i otrzymany w odpowiedniej formie zostanie rozpatrzony w ciągu siedmiu (7) pełnych dni od daty otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia o otrzymaniu reklamacji wysłanego przez nomaddict na adres e-mail, z którego wystosowano reklamację (lub inny wskazany w Formularzu reklamacyjnym).
 7. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie podjęta i dostarczona na wskazany adres e-mail w ciągu siedmiu (7) dni.
 8. W przypadku przyjętej reklamacji, Użytkownik może się spodziewać jednorazowej, kompleksowej korekcji dzieła. Nie przewiduje się zwrotu pieniędzy.
 9. Wykonawca rezerwuje sobie prawo do wykonania korekcji dzieła w terminie do siedmiu (7) pełnych dni od daty, kiedy strony Umowy zgadzają się na jej wykonanie.
 10. Korekcja dzieła jest skutkiem obopólnej zgody Stron, wyrażonej poprzez wiadomości e-mail.
 11. Wraz ze zgodą Zamawiającego na wykonanie korekcji, rezygnuje on z późniejszych roszczeń.

VIII

Odstąpienie od Umowy

 1. Odstąpienie od Umowy może zaistnieć między zawarciem Umowy a jej rozwiązaniem i możliwe jest w przypadku, gdy:
  1.1 Wykonawca dzieła nie wywiązuje się z Umowy w czasie wskazanym w Regulaminie. Wykonawca rezerwuje sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu na wykonanie dzieła do maksymalnie siedmiu (7) pełnych dni.
  1.2 Zaistnieje brak kooperacji pomiędzy Stronami Umowy, rozumiany jako ciągły brak odpowiedzi na wiadomości e-mail, jeżeli odpowiedzi są konieczne do kontynuowania współpracy oraz tworzenia dzieła. “Ciągły” oznacza trwający dłużej niż siedem (7) dni.
  1.3 Niemożności wykorzystania dzieła z powodu niespodziewanych i niezależnych od Użytkownika zdarzeń losowych, t.j. poważna choroba, hospitalizacja, pod warunkiem, że Użytkownik jest w stanie to formalnie udowodnić.
  1.4 Niemożności wykonania dzieła przez Wykonawcę w sytuacji gdy mimo starań niemożliwe jest wypracowanie efektów satysfakcjonujących Zamawiającego. Gdy wiemy, że nie jesteśmy w stanie stworzyć dzieła zamówionego przez Zamawiającego, informujemy go o tym, podajemy przyczynę i zwracamy mu pieniądze.
 2. Odstąpienie od Umowy możliwe jest poprzez pobranie, poprawne wypełnienie wszystkich wolnych pól oraz wysłanie podpisanego Formularza Odstąpienie od Umowy. Formularz dostępny jest na Stronie.
 3. Poprawnie wypełniony Formularz Odstąpienie od Umowy zostanie rozpatrzony w ciągu siedmiu (7) pełnych dni od daty wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania.
 4. Jeżeli Odstąpienie od Umowy jest skutkiem nieprzestrzegania Regulaminu przez Wykonawcę (VIII.1.1, VIII.1.2), zdarzeń losowych (VIII.1.3) lub nierealistycznych oczekiwań (VII.1.4), Zamawiający otrzymuje zwrot pieniędzy.
 5. W przypadku określonym w VIII.1.2 i VIII.1.4, Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy. Efektem odstąpienia od Umowy jest zwrot pieniędzy Zamawiającemu.
 6. Data dyspozycji zwrotu płatności stanowi datę rozwiązania Umowy.

IX
Środki bezpieczeństwa na Stronie

 1. Administratorzy dbają o funkcjonalność Strony i rezerwują sobie prawo do niezapowiedzianych przerw technicznych w jej funkcjonowaniu bez podawania przyczyny.
 2. Administratorzy rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian na Stronie i jej elementów oraz informują, że podczas ich dokonywania użytkowanie Strony może nie być możliwe.
 3. Zastosowane zabezpieczenia:
  3.1 Aktualizowany, legalny system operacyjny MAC OS 10.12 Sierra.
  3.2 Program antywirusowy ESET NOD 32.
  3.3 Certyfikat bezpieczeństwa SSL.
  3.4 Wtyczki: Akismet, Sucuri Security, Wordfence Security.

X

Zakres odpowiedzialności

 1. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czynniki oraz zdarzenia losowe, które nie należą do ich kompetencji oraz możliwości.
 2. Wykonawca nie odpowiada za wysokość kosztów podróży Zamawiającego. Budżet oraz koszty podane w 3 Szkicach Podróży oraz Planie Podróży są orientacyjne.
 3. Administratorzy nie gwarantują uniknięcia niemile widzianych sytuacji i niezależnych od nich niesprzyjających warunków na miejscu wyjazdu, mimo iż dokładają wszelkich starań, ażeby przygotować i ostrzec Użytkownika o możliwych perturbacjach.
 4. W celu uniknięcia potencjalnych nieprzyjemności, Administratorzy wyposażyli każdy z Planów Podróży w opcje: “Miękkie lądowanie”, “Wprowadzenie do kraju”, “Klimat”, “Sprawy celne”, “Przygotowania”, “Bezpieczeństwo w podróży” oraz “Apteczka”. Mają one za zadanie uświadomienie Użytkownikowi miejscowych realiów oraz wskazanie możliwych środków prewencji.
 5. Nomaddict.pl nie jest biurem podróży, ani operatorem turystycznym. Autorzy nie są przewodnikami, ani nie reprezentują żadnych agencji podróży. Pracują jako osoby fizyczne na podstawie Umowy o dzieło.
 6. Autorzy projektują spersonalizowane Plany Podróży dla Użytkowników, którzy następnie podróżują samodzielnie. Ich pracą jest inspirowanie, pomoc w przygotowaniach oraz tworzenie projektów podróży, które są dostosowywane do indywidualnych cech, potrzeb oraz gustów Użytkowników.
 7. Administratorzy ponoszą odpowiedzialność za przedmiot Umowy.
 8. Administratorzy są odpowiedzialni za kompletność sugerowanego Planu Podróży, lecz nie za jego realizację. Dzieło stanowi przykładowy plan wyjazdu, przemyślaną rekomendację i informatywną wskazówkę, za których realizację Autorzy nie odpowiadają.
 9. Nomaddict.pl nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  8.1 jakiekolwiek materialne lub niematerialne szkody poniesione podczas podróży,
  8.2 jakiekolwiek krzywdy, choroby, wypadki, w tym śmiertelne,
  8.3 jakiekolwiek konflikty, katastrofy naturalne, złą pogodę, itp.,
  8.4 jakiekolwiek nieprzewidziane w Planie Podróży zdarzenia,
  8.5 ostateczne koszty wyjazdu.
 1. Zaleca się wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego, które pokryje wszelkie możliwe ewentualne koszty leczenia za granicą oraz skontaktowanie się z lekarzem, który wykona Użytkownikowi wszelkie potrzebne badania oraz doradzi w sprawie szczepień podróżnych. Ponadto, zachęca się Użytkownika do rozeznania w obecnych warunkach bezpieczeństwa w krajach, do których się udaje (polecamy strony ministerstw spraw zagranicznych t.j. Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Australia, Kanada) oraz wnikliwego przestudiowania materiał otrzymanych wraz z Planem Podróży.
 2. Administratorzy aktualizują Stronę na bieżąco, lecz nie gwarantują aktualności wszystkich dostępnych na niej treści.
 3. Administratorzy nie gwarantują, iż zawartość Strony jest wyczerpująca. Autorzy projektują Plany Podróży w dobrej wierze – zgodnie z własnym uznaniem oraz doświadczeniem, a ich praca twórcza nie podlega tego typu ocenie.

XI

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2016 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie siedem (7) dni po ich wprowadzeniu. Administratorzy są zobowiązani do informowania Użytkowników o zmianach w Regulaminie poprzez publikację na Stronie.
 3. W przypadku zmian strukturalnych oraz własnościowych, nowy właściciel otrzymuje wszelkie prawa i obowiązki Administratorów.
 4. Cena Planu Podróży różni się w zależności od stopnia szczegółowości Planu, ilości dni oraz rodzaju wsparcia potrzebnego Użytkownikowi.
 5. Ceny Planów Podróży nie zawierają opłat za noclegi i transport.
 6. Opcja “Wsparcie 24 h/dobę” dostępna jest wyłącznie w Planie Podróży Nawigacja.